1401/01/21 - 1402/01/01

راهکارهای کارآفرینی به ویژه ایجاد درآمد پایدار

اصلی

شهروندان گرامی:

پیشنهادهای خود در راستای پیشرفت شهر در مسیر کار آفرینی را از طریق این سامانه برای ما ارسال نمایید.

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساریسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/06/30