آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه شهروند تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 0.940 0.000 0.14 1.380 0.000 0.01 17.34 13.76 2.00 6.370 - - 120.0 1083. 135 21
سال جاری 0.040 0.000 0.04 0.560 0.000 0.01 4.270 20.39 0.00 20.87 18.00 4117 29.00 206.0 22 3

سامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 7.0.0