نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، منتظر دريافت پيشنهادهاي سازنده شما مي باشد
آمار خلاصه   مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساریسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1399/08/03